1- تمیز کردن پیانو:

بدنه و تمامی کلاویه ها پیانو می بایست بوسیله پارچه نرم و کمی مرطوب تمیز شود.

2- محل قرارگرفتن پیانو:
از قرار دادن پیانو در مجاورت وسایل برودتی وگرمایشی خودداری نماید توجه داشته باشید که نور مستقیم خورشید باعث آسیب رسیدن به پیانو میشود.

3- سرویسهای سالیانه:
جهت سرویسهای دورهای پیانوی خود نظیر کوک و رگلاژ باشرکت یا نمایندگیهای مجاز سمیک تماس حاصل فرمایید.

4- حمل پیانو:
همواره توجه داشته باشید که حمل پیانو کاری تخصصی است حمل آن را به افراد مورد تائیدشرکت واگذار کنید.

تذکر مهم : از قرار دادن آب داخل پیانو جدا خودداری نمایید.

رعایت نمودن همه موارد فوق باعث جلوگیری از تغییر فرم چوب "تغییر رنگ" ترک در سطح  یا عمق چوب و نیز جلوگیری از برهم خوردن کوک و رگلاژ پیانو می گردد.